Skip to main content

รูปแบบการทำงานของระบบสอบออนไลน์

การทำงานของระบบสอบออนไลน์จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ 2 ส่วน คือ

  1. ส่วนของผู้ดูแลระบบ

  2. ส่วนของผู้เข้าสอบ

โดยสามารถแสดงการทำงานได้ดังนี้