Skip to main content

บทนำ

ระบบสอบออนไลน์ เป็นระบบของการจัดสอบที่สามารถควบคุมทุกกระบวนการสอบได้อย่างง่ายดาย มีความสะดวก สามารถตรวจผลสอบได้รวดเร็วและแม่นยำ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นซอฟต์แวร์ช่วยในการบริหารจัดการชุดข้อสอบและคลังข้อสอบแบบออนไลน์ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ การสร้างข้อสอบ การควบคุมการสอบ และการออกผลสอบ นอกจากนี้ระบบยังสนับสนุนการทดสอบผ่านโปรแกรม เพื่อเพิ่มฟังก์ชันการควบคุมการสอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ครู อาจารย์ ผู้คุมสอบ สามารถติดตาม ควบคุม ผู้เข้าสอบได้ตลอดเวลาและลดปัญหาการทุจริตในการทำข้อสอบได้