Skip to main content

คำจำกัดความ

ผู้เข้าสอบ หมายถึง นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคลากร ที่มีสิทธิ์ในการเข้าทำข้อสอบเพื่อทดสอบความรู้

ผู้ดูแลระบบ หมายถึง ครู อาจารย์ ผู้คุมสอบ ที่มีสิทธิ์ในการสร้าง และบริหารจัดการข้อสอบ

ผู้ตรวจข้อสอบ หมายถึง ผู้ได้รับสิทธิ์ในการตรวจข้อสอบในชุดข้อสอบนั้น ๆ

ผู้ช่วยตรวจ หมายถึง ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการตรวจข้อสอบแทน

ชุดข้อสอบ หมายถึง ชุดของคำถามที่สร้างขึ้นสำหรับให้ผู้เข้าสอบเข้าทำการสอบในชุดข้อสอบชุดนั้น โดยการทำเครื่องหมายหรือพิมพ์ตัวอักษร เพื่อนำมาใช้ในการวัดผล

คลังข้อสอบ หมายถึง กระบวนการที่แสดงถึงการบริหารหรือจัดการข้อสอบ มีการนำข้อสอบเข้าไปจัดเก็บและการนำข้อสอบออกไปใช้งานเพื่อสร้างเป็นชุดข้อสอบ

ส่วนข้อสอบ หมายถึง ชุดข้อสอบหนึ่งชุดจะมีการแบ่งข้อสอบออกเป็นส่วน ๆ โดยที่แต่ละส่วนข้อสอบอาจมีเนื้อหาของข้อสอบแตกต่างกัน หรือมีจุดประสงค์ในการวัดผลต่างกัน

สถานะการสอบ หมายถึง สถานะการสอบในระหว่างที่ผู้เข้าสอบกำลังทำข้อสอบ โดยสามารถแสดงเวลา ความคืบหน้า และการตอบคำถามของผู้เข้าสอบแต่ละคน

ตรวจข้อสอบ หมายถึง การตรวจข้อสอบให้กับผู้เข้าสอบ

ตรวจโดยระบบ หมายถึง ระบบตรวจข้อสอบให้โดยอัตโนมัติ

ตรวจโดยคน หมายถึง การตรวจข้อสอบโดยให้ครู อาจารย์ ผู้ตรวจข้อสอบ หรือผู้ช่วยตรวจข้อสอบ เข้ามาตรวจข้อสอบด้วยตนเอง

ผลการสอบ หมายถึง รายละเอียดคำตอบที่ผู้เข้าสอบตอบคำถามและคะแนนทั้งหมดที่ผู้เข้าสอบตอบคำถาม

Web Browser หมายถึง โปรแกรมที่ใช้ในการเข้าทำข้อสอบแบบออนไลน์ ซึ่งอยู่ในรูปแบบของเว็บเพจ (Webpage) เช่น Microsoft Internet Explorer, Google Chrome และ Safari

Testimate Client หมายถึง โปรแกรมที่ใช้ในการเข้าทำข้อสอบบนระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac

ทดลองทำข้อสอบ หมายถึง การแสดงตัวอย่างข้อสอบในมุมมองของผู้เข้าสอบ

Link หมายถึง ลิงก์ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อไปยังที่อยู่ของชุดข้อสอบ

URL หมายถึง ที่อยู่ของชุดข้อสอบ

รหัสผ่าน หมายถึง รหัสที่ใช้สำหรับการเข้าทำข้อสอบ

สุ่มรหัสผ่านใหม่ หมายถึง การเปลี่ยนรหัสผ่านที่ใช้เข้าทำข้อสอบใหม่

ส่งออก หมายถึง การส่งข้อมูลออกในรูปแบบของไฟล์ Excel

นำเข้า หมายถึง การนำข้อมูลเข้าในรูปแบบของไฟล์ Excel

เปิด-ปิดการใช้งาน หมายถึง การเปิดสอบหรือปิดการสอบ

pop-up หมายถึง หน้าจอขนาดย่อที่เด้งขึ้นมา